Eisen HISWA aankoopkeuringsexpert

U wilt misschien graag weten aan welke eisen een HISWA Aankoopkeuringsexpert moet voldoen? Hieronder geef ik u de criteria. Het is wel even lezen… Nu is u ook gelijk duidelijk waarom lang niet alle experts HISWA Aankoopkeuringsexpert zijn en u op moet passen met wie u in zee gaat.

TOELATINGSEISEN SECTIE EXPERTISEBUREAUS HISWA VERENIGING
Vastgesteld ter ledenvergadering d.d. 14 september 2005

Versie juni 2005/MST
A.Algemeen Het expertisebureau dat zich aanmeldt voor lidmaatschap aan de sectie, dient te voldoen aan de eisen van HISWA Vereniging, vastgelegd in de Statuten. De gevolmachtigde van het betreffende bureau zal voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus dienen te voldoen aan de hierna omschreven toelatingseisen. De gevolmachtigde betreft de directeur/eigenaar van de onderneming, of een daartoe aangewezen werknemer van deze onderneming. Het bepaalde in de toelatingseisen blijft gedurende het totale lidmaatschap van kracht.
Toelatingseisen 1.Het lidmaatschap van de sectie staat open voor onafhankelijk gevestigde
expertisebureaus die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de pleziervaartsector. 2.Het bureau dient in Nederland gevestigd en kantoorhoudend te zijn waarvandaan
ook het overgrote deel der werkzaamheden uitgevoerd wordt.
‘Onafhankelijk’ wil hier zeggen dat het bureau en de daaraan verbonden experts geen andere zakelijke belangen hebben welke direct of indirect de onafhankelijke positie van het bureau en de daaraan verbonden experts kunnen beïnvloeden. Van deze onafhankelijkheid dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd.
‘Gevestigd’ wil hier zeggen dat ten tijde van het indienen van de aanvraag tot het lidmaatschap het bureau tenminste moet voldoen aan één van de volgende gestelde eisen:
1.Het bureau moet minimaal vijf jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. Daartoe dient een uittreksel uit het register van een Nederlandse Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit blijkt.
of
2.Het bureau moet minimaal drie jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. De directeur/eigenaar van het bureau en het merendeel van de aan het bureau verbonden experts moeten vijf jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als pleziervaartuigenexpert. Hierbij moeten de werkzaamheden getuigen van een grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid in de pleziervaartuigensector, wat aangetoond moet worden bij de Commissie van Toelating.* (hierna te noemen: De Commissie)
Voor wat betreft onafhankelijkheid dient een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit zonder meer blijkt.
Pagina 1 van 42.1
2.2
Opleidingseisen
2.
a. b. c. d.
De gevolmachtigde dient in het bezit te zijn van een diploma van een relevante HBO-opleiding of hoger, bijvoorbeeld:
HBO Scheepsbouwkunde, Bachelor of Engineering (B,bc,ing); HBO Maritiem Officier, Maritiem Engineer (B,bc); WO Maritieme Techniek, Bachelor of Science Maritieme Techniek (Bsc,Ing); Een ander binnenlands of buitenlands diploma van een HBO- of WO opleiding, dit ter beoordeling van de Commissie van Advies.
Naast bovengenoemde opleidingseisen dient de gevolmachtigde te voldoen aan de aanvullende opleidingseisen die zijn omschreven in de certificeringsregeling i.o. van HISWA Vereniging.
In uitzonderlijke gevallen kan van bovengenoemde opleidingseis worden afgeweken, als de gevolmachtigde aantoonbaar over zodanige kennis en vaardigheden in het vakgebied beschikt, zodat dit gelijk gesteld kan worden gesteld aan het niveau van één van de in dit artikel genoemde diploma’s, dit naar oordeel van de Commissie. De gevolmachtigde dient zijn/haar kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken door het volgen van een EVC-procedure (Eigen Verkregen Competenties) aan een door het Rijk erkende opleidingsinstelling voor HBO of WO.
Lidmaatschap/Aspirant-lidmaatschap
3.1 Indien de hierna omschreven procedure met positief gevolg is gevolgd wordt het desbetreffende bureau/de gevolmachtigde voor de periode van 2 jaar als aspirant lid ingeschreven;
3.2 Indien in deze periode van 2 jaar is gebleken dat het bureau/de gevolmachtigde functioneert op een wijze zoals van een bureau/gevolmachtigde verwacht mag worden, zal het bureau/de gevolmachtigde voor het lidmaatschap ingeschreven worden. Dit zal worden getoetst door een rondschrijven naar de overige leden waarbij gevraagd wordt in te stemmen met omzetting van het aspirant lidmaatschap in een volwaardig lidmaatschap. Een eventuele afwijzing dient met redenen omkleed te zijn.
3.3 Indien de leden geen bezwaar hebben gemaakt of als gebleken is dat voor eventueel gemaakt bezwaar geen grond is, zal het bureau/de gevolmachtigde na het overleggen van een nieuw bewijs van goed gedrag, ingeschreven worden als lid.
B.Procedure
1)Zodra een expertisebureau zich bij HISWA Vereniging heeft aangemeld als potentieel lid, zal HISWA Vereniging dit verzoek beoordelen naar haar lidmaatschapcriteria. Vervolgens zal dit verzoek worden doorgestuurd naar de Commissie voor nader onderzoek.
De Commissie doet het kandidaat-lid een vragenlijst toekomen, waarmee deze de Commissie schriftelijk informeert over zijn personalia, postadres en huidige (eventueel vorige) werkgever(s). Ook moeten de gegevens worden overgelegd over de structuur van het bedrijf, met het oog op het beoordelen van de onpartijdige en/of onafhankelijke beroepsuitoefening, en de daarin door het kandidaat-lid uit te voeren werkzaamheden. Dit moet worden vergezeld van een opgave van het aantal door hem uitgevoerde keuringen in de afgelopen 3 jaar, voor- en vakopleiding met fotokopie van behaalde diploma’s. Tevens informeert het kandidaat-lid
Pagina 2 van 4
de Commissie over nevenfuncties en dienen een 3-tal referenties uit verschillende relevante branches/bedrijven/instellingen overgelegd te worden. Tenslotte overlegd het kandidaat-lid tevens een recent bewijs van goed gedrag, afgegeven door de burgemeester van zijn woonplaats.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk of het kandidaat-lid voldoet aan de eisen met betrekking tot nationaliteit, het werkterrein, de opleiding en de werkervaring. De continuïteit en de kwaliteit van het bureau dienen te worden gegarandeerd en moeten kunnen worden getoetst. De kosten van dit onderzoek worden verhaald op het potentiële lid.
2)Vervolgens worden alle leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging per circulaire in kennis gesteld van de kandidatuur en verzocht schriftelijk positief of gemotiveerd negatief te reageren. Negatieve reacties worden, zo nodig na vergaren van nadere informatie, beoordeeld en zo nodig met het kandidaat lid besproken tijdens het hierna te noemen gesprek.
3)De door het kandidaat lid verstrekte referenties, bedoeld onder B2 van dit reglement worden nagetrokken, waarna de Commissie een gesprek heeft met het kandidaat lid.
4)Afhankelijk van het resultaat van de evaluatie door de commissie van de verkregen schriftelijke en mondelinge informatie zijn er drie mogelijkheden, met de volgende procedure:
6.1Is de Commissie van mening dat het kandidaat-lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna de kandidaat als aspirant-lid kan worden ingeschreven.
6.2Is de Commissie van mening dat het kandidaat lid niet, dan wel nog niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging dan wordt dit, na overleg met het bestuur en met redenen omkleed, het kandidaat lid schriftelijk meegedeeld. De leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging worden van het oordeel van de Commissie in kennis gesteld op de eerstvolgende sectie vergadering.
6.3Is het de Commissie op grond van de gevoerde gesprekken en/of verkregen documentatie niet mogelijk tot een eindoordeel te komen, dan treedt de Commissie in overleg met het bestuur van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging. Indien dan tot het oordeel gekomen wordt dat het kandidaat lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het aspirant lidmaatschap van de sectie expertisebureaus, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna hij als aspirant lid kan worden ingeschreven.
Indien dit overleg niet tot een voor het kandidaat lid positief oordeel leidt, dan wordt de kandidatuur voorgelegd aan de eerstvolgende sectie vergadering, waarin over het lidmaatschap zal worden gestemd.
7)Het kandidaat lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de stemming. (aantal voorstemmen, tegenstemmen en onthoudingen).
8)De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt. Pagina 3 van 4
9)De Commissie kan slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste drie van de vijf leden aanwezig moeten zijn.
10)De Commissie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
11)Voor het overige regelt de Commissie zelf haar werkzaamheden, echter dient zij verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging en/of het bestuur van de N.V.E.P (Nederlandse Vereniging van Experts in Pleziervaartuigen).
*De Commissie van Toelating is samengesteld uit een tweetal leden uit de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, en een tweetal leden uit de N.V.E.P. Afhankelijk van de lidmaatschapsaanvraag is de voorzitter een HISWA- of NVEP lid. De Commissie houdt zich bezig met het toetsen van de aanvragen voor lidmaatschap naar de toelatingseisen.

Dienstleistungen von Yachtexpertise

Ankaufbegutachtung

Die Yacht wird von mir intensiv in allen Bereichen auf Zustand und Funktion überprüft. Bitte vergessen Sie nicht, dass dies meine tägliche Arbeit ist!
Wertbegutachtung
Wertbegutachtungen werden in vielen Bereichen benötigt. Unter anderem beim Ankauf, Verkauf, Versicherungsabschluss, Gütertrennung, Behörden und bei Gerichtsprozessen.

Theo van Rijswijk

Ich habe mich völlig auf die Durchführung von Ankaufgutachten und Wertgutachten spezialisiert. Andere Sachverständigen tätigkeiten werden von mir nicht durchgeführt..

Partners:

Kunden statements
Bewertung von: Peter

Hallo Theo, ich möchte mich bei Ihnen für die von Ihnen durchgeführte FUNCRAFT 1300-Inspektion bedanken. Es war eine Freude zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Fachwissen Sie jeden Zentimeter des Bootes untersucht haben. Die Ratschläge und Tipps, die Sie für die Reparatur und den Umgang mit dem Boot gegeben haben, waren erstklassig und werden nun umgesetzt. Der Bericht ist in einem Wort "perfekt". Theo, nochmals vielen Dank, dass du dich gut darum gekümmert hast und ich werde auf jeden Fall deinen Namen weitergeben, wenn du es wünschst. Herzliche Grüße, Peter

Bewertung von: Roberto
Bewertung von: Arne

Hallo Theo, nochmals vielen Dank für die gründliche Prüfung. Zumindest weiß ich jetzt, was ich gekauft habe! Mit freundlichen Grüßen Arne IJpma

Bewertung von: Evert Jan

Lieber Theo, vielen Dank für diese sehr schnelle Abwicklung. Es sieht nicht so aus, als müsste ich Ihre Dienste wieder in Anspruch nehmen, wir werden das klären. Vielen Dank für die gründliche Prüfung, Mit freundlichen Grüßen,
Evert Jan

Bewertung von: Randall en Saskia

Sehr geehrter Herr van Rijswijk, lieber Theo,
Nochmals vielen Dank für Ihre Inspektion und all Ihre Tipps und Ratschläge für jetzt und in Zukunft. Wir werden bald mit einem guten Gefühl für hoffentlich viel Urlaubssegelvergnügen einsteigen! Vielleicht unnötig, aber nochmals vielen Dank für Ihren klaren Bericht und bis zur nächsten Inspektion. Herzliche Grüße, Randall und Saskia de Weerd.

Bewertung von: Evert Jan Baerends

Sehr geehrter Herr Van Rijswijk, es war ein bisschen ärgerlich, dass das Fachwissen schrittweise erfolgen musste, danke für Ihre vernünftige Rechnung. Ihre gründliche Expertise hat mir sehr geholfen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen guten Einblick in die vielen Mängel, die dieses Boot hat. Herzliche Grüße, Evert Jan Baerends

Bewertung von: Martin

Hallo Theo, "Beim Kauf eines Motorbootes habe ich Theo um Hilfe gebeten. Er hat mir sehr schnell und angemessen bei der Durchführung einer Motorinspektion geholfen und mich so vor späteren Motorschäden bewahrt. Er hatte auch eine sehr klare und professionelle Berichterstattung. wurde empfohlen! “Mvg, Roberto

Bewertung von: Unknown

Lieber Theo,
Vielen Dank für die kompetente und angenehme Prüfung und die schnelle Zustellung des Berichts. Ich fand es sehr lehrreich, heute bei der Inspektion anwesend zu sein. Auf diese Weise lernen Sie das Boot gut kennen; Wirklich empfehlenswert für alle, die eine Kaufprüfung durchführen lassen. Sollte ich noch einmal ein Boot kaufen, rufe ich Sie bestimmt wieder an.

Bewertung von: Paul Verhoeven

Lieber Theo, wir möchten uns für die hervorragende Arbeit und den soliden Bericht bedanken. Vielen Dank im Voraus, Paul Verhoeven

Bewertung von: Jacques

Sehr geehrter Herr Van Rijswijk,
Wir sind sehr zufrieden mit Ihrem klaren und detaillierten Bericht. Sehr kritisch und informativ, mit einer praktischen Liste von Empfehlungen. Sie haben zweifellos bereits verstanden, dass wir den Kauf, abgesehen vom geforderten Preis, aufgeben. Ihre Forschung hat dazu einen großen Beitrag geleistet. Dank dafür.
Wir werden weiterhin nach einem geeigneten Boot für uns suchen. Möglicherweise möchten wir Ihre Dienste noch einmal nutzen.
Herzliche Grüße, Jacques Vogels

Bewertung von: Paul

Hallo Theo, Danke für den Bericht.
Ich muss sagen, dass ich einen sehr gründlichen Eindruck von Ihrer Methode und dem Schiff erhalten habe. Ich denke, dass Sie sorgfältig und entschlossen vorgegangen sind. Viele Grüße Paul

Bewertung von: Unknown

Hallo Theo,
Vielen Dank für den schnellen Bericht und alle Erklärungen heute. Wir werden das Boot kaufen